REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO  KIANIT

 

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:

 1. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Zamawiającemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

 2. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Zamawiającego polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska.

 3. Konto – przestrzeń udostępniana Zamawiającemu w ramach Sklepu internetowego po zawarciu umowy świadczenia usługi na prowadzenie Konta, pozwalająca na korzystanie przez Zamawiającego z dodatkowych funkcjonalności Sklepu.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklep internetowego. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.kianit.pl za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia, a także zapoznać się z ofertą Sprzedawcy.

 6. Umowa sprzedaży –  umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą  AN-ART  BIŻUTERIA  ARTYSTYCZNA  ANETA CICHOWLAS,  NIP:  6211255384, REGON: 300407867, 63-700 Krotoszyn, ul  Więźniów  Politycznych 32 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 7. Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego.

 9. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży.

 10. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towar jaki zamierza kupić Zamawiający oraz jego dane konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności ilość Towaru, jak również adres miejsca dostawy Towaru i sposób płatności za Towar. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Zamawiającego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu internetowego.

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta. Akceptując Regulamin Zamawiający akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian.

 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Zamawiającego komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest również posiadanie przez Zamawiającego aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

 5. Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści  zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz korzystania ze Sklepu internetowego  w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Zamawiających. 

§ 3. Rejestracja Zamawiającego

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, należy wypełnić formularz rejestracyjny Konta w Sklepie. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji, wysłanego na adres e-mail Zamawiającego, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

 2. Założenie i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.

 3. Zamawiający uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Zamawiający loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Hasło należy zabezpieczyć i chronić przed dostępem osób trzecich.

 4. Wypełniając formularz rejestracyjny, Zamawiający powinien podać w nim dane zgodne z prawdą oraz aktualne, umożliwiające w szczególności realizację Zamówienia. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji, Zamówienie może nie zostać poprawnie zrealizowane.

 5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu usunięcia Konta ze Sklepu internetowego, Zamawiający powinien przesłać stosowne żądanie w tym zakresie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

§ 4. Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę internetową https://www.kianit.pl Zamówienia mogą składać Zamawiający, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu, jak również nieposiadający takiego statusu.

 2. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do "koszyka". Skuteczne dodanie powoduje, iż w "koszyku" zmienia się ilość Towarów na liście Zamówienia. Zamawiający po skompletowaniu całości Zamówienia wybiera w tej samej zakładce "sposób płatności" oraz "sposób dostawy" i składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. 

 3. W trakcie składania Zamówienia, tj. do momentu zaznaczenia pola "zamawiam i płacę" Zamawiający ma możliwość – poprzez system sprzedażowy Sklepu – modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru rodzaju lub ilości Towarów.

 4. Po skompletowaniu Zamówienia, Zamawiający zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie pola "zamawiam i płacę". Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Zamawiający jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o szczegółowych informacjach Zamówienia.

 5. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający na wskazany adres poczty elektronicznej otrzymuje wiadomość potwierdzającą jego złożenie.

 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Po złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Całkowity termin realizacji Zamówienia obejmuje czas niezbędny do przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas przesyłki właściwy dla Dostawcy. 

 3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem: Poczty Polskiej, Firmy kurierskiej

 4. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający. Koszty Dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia, wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają należny podatek od towarów i usług.

 5. W przypadku niedoręczenia przesyłki przez Dostawcę: Pocztę Polską  lub firmę kurierska, sklep Kianit.pl  zobowiązuje się do  złożenia reklamacji w związku z niedopełnieniem zobowiązania dostarczenia towaru zgodnie z regulaminem firmy spedycyjnej.  Zwrot środków lub ponowna wysyłka towaru następuje po rozpatrzeniu reklamacji przez firmę świadczącą usługi spedycyjne.

 6. W przypadku nieodebrania przesyłki  z winy kupującego, podania przez kupującego nieprawidłowych, niekompletnych danych adresowych, kupujący zobowiązany jest pokryć koszt przesyłki zwrotnej do adresata.

 7. Zamawiający ma również możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Towar można odebrać w siedzibie firmy w Krotoszynie  przy ul. Więźniów  Politycznych 32 , w terminie ustalonym drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

§ 6. Określenie ceny

 1. Wszystkie podawane na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów są cenami brutto (zawierają należny podatek od towarów i usług), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów Dostawy.

 2. Łączna cena wartości Zamówienia wskazana jest w formularzu Zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będzie ono realizowane na zasadach obowiązujących w momencie jego złożenia. 

§ 7. Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: iPKO 27 1020 2267 0000 4502 0059 2931

 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay. Rozliczenia transakcji  e-przelewem  i  kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 3. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 1. Zamawiający jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie ośmiu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

 2. Sprzedaż każdego Towaru w Sklepie internetowym jest udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. 

§ 8. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu. Korzystanie z tej usługi przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny.

 2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera  poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej w pole Newsletter.

 3. Na wpisany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

 4. Zamawiający w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w e-mailu lub zmianę w ustawieniach swojego Konta.

§ 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką towaru do Sprzedawcy.

 2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej wraz z towarem na adres siedziby firmy: AN-ART ul Więźniów Politycznych 32, 63-700 Krotoszyn

Konsument może skorzystać z powyższego wzoru formularza :  Formularz-Zwrot

 1. Zamawiający pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru do Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Towaru

 3. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 10. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej:  info@kianit.pl  

Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego:  Formularz-Reklamacja

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep internetowy, Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany Towar  wraz z opisem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: ul  Więźniów Politycznych 32, 63-700 Krotoszyn

 2. Reklamacji nie podlegają: 
 • półfabrykaty oraz wyroby biżuteryjne posiadające  uszkodzenia mechaniczne powstałe  w trakcie użytkowania z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacji, pęknięcia, zerwania, złamania,
 • półfabrykaty oraz wyroby biżuteryjne odbarwione oraz uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację, np. na skutek użycia środków mogących wpływać na powłokę produktu tj. środki czystości,  perfumy, kwasy,
 • półfabrykaty oraz wyroby biżuteryjne złocone  i miedziowane, która podlegają naturalnemu procesowi ścierania,
 • półfabrykaty oraz wyroby biżuteryjne wykonane ze srebra proby 925, które podczas użytkowania zmieniły barwę np.zmatowiały, zczeniały itp. ponieważ jest to naturalny efekt kontaktu srebra z powietrzem, wodą. Proces ten jest odwracalny, poprzez czyszczenie biżuterii.

Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Towaru i powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie dalszego postępowania.

§ 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

 2. Zamawiający powinien powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Zamawiający może zgłaszać pisemnie na adres: AN-ART ul Więźniów Politycznych 32, 63-700 Krotoszyn lub drogą elektroniczną na adres: info@kianit.pl lub poprzez użycie formularza kontaktowego.

 4. W reklamacji Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych

 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 101 ze. zm.).

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Zamawiającego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Zamawiającego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Polityka Cookies

Zamknij